Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Politiek in Noorwegen

De huidige regering in Noorwegen, die in het najaar van 2013 het licht zag, is een minderrheidsregering, bestaande uit Høyre en Fremskrittspartiet FRP. Met deze partijen in de regering is er sprake van een zogeheten blauw-blauwe coalitie.
DE REGERING EN MINISTERIES
De regering houdt zich onder meer bezig met het voorleggen van wetsontwerpen en begrotingsvoorstellen aan het Noorse parlement, Storting, en het ten uitvoer leggen van besluiten via ministeries. De regering komt voort uit het parlement en wordt voorgezeten door de minister-president.

Regeringsbesluiten worden formeel elke vrijdag genomen door de Koning in Vergadering (gezamenlijk goedgekeurd door de koning en de ministerraad). Alle koninklijke besluiten moeten door de koning ondertekend en door de minister-president gecontrasigneerd worden.

De Noorse regering, met name de minister-president (2013: Erna Solberg, Høyre), heeft minder macht dan in veel andere westerse landen. Traditioneel gezien bekleden de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën de belangrijkste regeringsposten.

De wetgevende macht wordt steeds meer vanuit het parlement aan de regering gedelegeerd, en vaak ook verder omlaag in de bevoegdheidsstructuur naar afzonderlijke ministeries binnen de regering. Noorwegen wordt gekenmerkt door een ministerieel bestuur. De minister is het politieke hoofd van zijn of haar ministerie. Het dichtst bij de minister staan staatssecretarissen en politieke adviseurs.

De ministeries zijn hiërarchisch gestructureerd, met een secretaris-generaal als de hoogste bestuurlijke functionaris, gevolgd door de directeur-generaal (ekspedisjonssjef) op departementsniveau, de vice-directeur-generaal (avdelingsdirektør) op departements- of sectieniveau, de waarnemend vice-directeur-generaal (underdirektør) op sectieniveau, het divisiehoofd (byråsjef) op divisieniveau en een ambtenarenkorps dat samengesteld is uit diverse rangen adviseurs, uitvoerende ambtenaren en administratief personeel.

HET PARLEMENT
Het parlement, Stortinget, is het hoogste politieke orgaan van Noorwegen. Er vinden om de vier jaar verkiezingen voor het parlement plaats en de zetels worden verdeeld via een systeem van evenredige vertegenwoordiging. De regering wordt namens de koning samengesteld vanuit het parlement.

Een meerderheid in het parlement kan via een motie van wantrouwen het aftreden van een regering of een specifieke minister bewerkstelligen. Elk lid van het parlement kan een motie van wantrouwen indienen, maar de regering kan ook zelf door een motie om het vertrouwen vragen. Ingeval een regering de wet heeft overtreden of door haar handelen de grondwet heeft geschonden, kan zij door het parlement naar huis worden gestuurd.

De meeste wetsontwerpen en voorstellen voor nationale begrotingen worden door de regering aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd. Er hoeven meestal maar kleine aanpassingen in de wetsontwerpen te worden aangebracht, aangezien de regering reeds de steun van een meerderheid in het parlement heeft of haar voorstellen aan de wensen van de meerderheid in het parlement heeft aangepast.

Het parlement ziet toe op de verrichtingen van de regering. De belangrijkste controle-instrumenten zijn het uitspreken van het vertrouwen, het bijeenroepen van het hof van beschuldiging voor aanklachten tegen ministers, controles door de Rekenkamer en het systeem van parlementaire vragen en interpellaties. Tijdens het vragenuurtje kunnen leden van het parlement rechtstreeks vragen stellen aan de regering, die door de minister in kwestie moeten worden beantwoord. Normaliter zal er vervolgens een kort debat plaatsvinden.

Er zijn 169 gekozen vertegenwoordigers in het parlement, die alle een partij vertegenwoordigen. Het is een aangepast eenkamerparlement: als het wetgevende functies uitoefent, wordt het verdeeld in twee kamers, het Odelsting (3/4) en het Lagting (1/4), elk met betrekkelijk gelijkwaardige bevoegdheden. Regeringsvoorstellen worden eerst ingediend bij het Odelsting en vervolgens bij het Lagting. Rijksbegrotingen en wijzigingen in de grondwet worden in de plenaire vergadering behandeld. Grondwetswijzigingen vereisen een tweederde meerderheid, terwijl verder een gewone meerderheid voldoende is.

Een Presidium, dat uit zes leden bestaat, zit het parlement voor. Besprekingen en het debat in de vergaderzaal van het parlement spelen veelal een beperkte rol in de uitkomst van een bepaalde zaak. Het meeste werk vindt plaats in de permanente commissies, waar het merendeel van de wijzigingen op regeringsvoorstellen wordt ingediend. Samen met de afzonderlijke partijfracties vormen de twaalf permanente commissies de belangrijkste politieke organen van het parlement.

Het parlement wordt per provincie gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging, d.w.z. dat elke provincie een bepaald aantal vertegenwoordigers toegewezen krijgt, gebaseerd op het aantal inwoners. In de vergaderzaal zit men niet als politieke partij bij elkaar, maar als regio.

GEMEENTEN EN PROVINCIES
Noorwegen is verdeeld in 19 provincies (fylker) en 434 gemeenten (kommuner). De bestuurlijke bevoegdheden van de provincie- en gemeenteraden zijn gedelegeerd vanuit de rijksoverheid en vastgelegd in wetgeving, niet in de grondwet.

De rijksoverheid wordt op lokaal niveau rechtstreeks vertegenwoordigd door de bureaus van de provinciale gouverneurs (fylkesmannen).

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, sociale diensten, gemeentelijke wegen, water, riolering en ruimtelijke ordening. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en een aantal technische diensten is de provincie verantwoordelijk . Deze bestuurlijke niveaus ontvangen elk een deel van hun inkomsten uit lokale belastingen en heffingen, en deels uit door de centrale overheid en andere publieke instellingen toegekende middelen.

De provincies en gemeenten worden bestuurd door gekozen raden. De verkiezingen zijn om de vier jaar. De zetels worden verdeeld volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging. De raden worden geleid door een uitvoerend college, dat uit een representatieve selectie van alle fracties in de betreffende raad en een burgemeester bestaat. Een aantal uitzonderingen, voornamelijk Oslo en Bergen, past een parlementaire bestuursvorm toe en richt aldus een lokaal bestuur in dat gebaseerd is op partijen.

POLITIEKE PARTIJEN
Van politiek links naar rechts kent men meer dan 20 partijen. Sommige partijen kan men meer zien als een belangenpartij voor een bepaalde regio of bevolkingsgroep. Zo hebben de Samen een eigen politieke partij en is er ook een kustpartij, die de belangen van de kustregio's wil behartigen, en een plattelandspartij. Daarnaast zijn er partijen die zich richten op een bepaald thema, bijvoorbeeld het milieu. Ook is er een ouderenpartij.

De grootste politieke partijen zijn onder meer de Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet ,Sosialistisk Venstre en Senterpartiet.
 
lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

004-10-13

Monumentale boerderij met 2,5 miljoen m2 grond

19-03-2018

In de gemeente Hol i in Hallingdal is deze prachtige in oude stijl opgeknapte boerderij te koop.  Bouwjaar: 1850. De kavelgrootte bedraagt maar liefst 2.505.000 m2.  In 2005 is de boerderij belooond met een prijs voor uitstekende restauratie en onderhoud.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.