Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Concessie aanvragen

Indien men onroerend goed in Noorwegen wil kopen, moet men in bepaalde gevallen toestemming vragen van de overheid. Dit wordt een "konsesjon" genoemd.

Meestal wordt in een koopcontract een ontbindende voorwaarde opgenomen als het onroerend goed niet zonder concessie overgenomen kan worden: indien de concessie niet gegeven wordt, gaat de koop niet door. Op deze pagina gaan we kort in op deze ingewikkelde materie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze pagina.

UITZONDERINGEN OP DE CONCESSIEPLICHT

  • Appartementen kunnen zonder concessie overgenomen worden

  • Bebouwde eigendommen die niet groter zijn dan 20.000 m2 kunnen zonder concessie overgenomen worden als de gemeente de voorwaarden voor concessie-vrijstelling bevestigt. De vrijstelling voor onroerend goed met een bepaalde bestemming geldt alleen wanneer de bestemming niet zodanig verandert dat deze in strijd is met het bestemmingsplan.

  • Eigendommen van familieleden kunnen zonder concessie overgenomen worden.

  • Agrarische (land- en bosbouw) eigendommen, groter dan 20.000 m2, kunnen door familieleden worden overgenomen zonder concessie. in andere gevallen dient men een concessie aan te vragen. Degene die het eigendom van een familielid overneemt, dient in het eigendom te gaan wonen binnen een jaar na de overname. Daarna moet de betrokkene minstens vijf jaar in/op het eigendom wonen. Iemand die erfrecht of eigendomsrecht (odelsrett) heeft, kan het eigendom zonder concessie overnemen, maar heeft de plicht om er minstens vijf jaar te wonen (tien jaar als het odelsrecht vervalt).

  • Een bouwkavel voor een woning of vakantiewoning onder de 2.000 m2 kan zonder concessie overgenomen worden. Het is een voorwaarde dat het om een kavel gaat die ná 1 januari 1977 i opgedeeld, of dat de kavel in een gebied ligt dat als bestemming bouwgebied heeft. I één gemeente kan men niet meer dan één bouwkavel overnemen zonder dat men concessie aanvraagt.

  • Onbebouwde kavels, kleiner dan 5.000 m2, die volgens het bestemmingsplan gebruikt dienen te worden voor bedrijven, kantoren, industrie, openbare bebouwing, kunnen zonder concessie overgenomen worden. De vrijstelling geldt tevens voor bebouwing die ten nutte komen van een ieder, zoals bijvoorbeeld herbergen, garages en benzinestations.

KOPEN ALS BUITENLANDER
Een buitenlander die een onroerend goed overneemt, wordt bijna altijd gelijkgesteld met een Noor. Indien men als buitenlander echter een vakantiewoning koopt, dient men een concessie aan te vragen.

AANVRAAG EN BEOORDELING CONCESSIE
In de gevallen dat men een concessie moet aanvragen, hebben de staat en de gemeente officieel het eerste recht om te kopen. Bij de gemeente gaat het alleen om onbebouwd gebied dat volgens het bestemmingsplan geen agrarische bestemming heeft.
Degene die een eigendom overneemt dat "konsesjonspliktig" is, dient de concessie aan te vragen op een speciaal daartoe bestemd formulier. Dit is bij de gemeente waarin het eigendom ligt verkrijgbaar en dient ingezonden te worden binnen vier weken nadat het eigendom overgenomen is. Men moet tevens de akte van overdracht (skjøte), de koopovereenkomst of een andere overeenkomst en de taxatie meezenden. De aanvraag wordt vervolgens ook naar andere belanghebbende instanties/overheden gezonden, indien daar een uitspraak nodig is. Dat geldt bijvoorbeeld voor agrarische eigendommen.

De concessiewet zal zorgdragen voor eigendoms- en gebruiksverhoudingen die het meest gangbaar zijn voor de samenleving. Er wordt bijvoorbeeld geen concessie gegeven indien men redenen heeft om aan te nemen dat het eigendom als speculatieobject zal dienen of als het om het opkopen van eigendommen in een regio gaat. Gaat het om agrarische eigendommen (boerderijen), zal er in het bijzonder op gelet worden of de nieuwe eigenaar in staat zal zijn het agrarische bedrijf te runnen en of de betrokkene er ook zal gaan wonen. Dat betekent dat de koper een agrarische opleiding/achtergrond dient te hebben, eventueel gecompenseerd door aanzienlijke ervaring in de agrarische sector.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.