Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Testament in Noorwegen

Op deze pagina gaan we in op de basisbeginselen van een testament in Noorwegen, aan de hand van veel gestelde vragen over dit onderwerp.
IS EEN IN HET BUITENLAND OPGEMAAKT TESTAMENT GELDIG IN NOORWEGEN
Indien het de Noorse testamentregels volgt, is het geldig. Dat betreft met name de regels ten aanzien van de getuigen.
Maar zelfs wanneer het testament volgens Noorse regels niet geldig is, zal het in Noorwegen kunnen gelden indien het gold:
  • In het land waarin het is opgemaakt
  • In het land waarvan de testateur staatsburger was toen hij het testament opmaakte, of toen hij overleed
  • In het land waarin de testateur woonde toen hij het testament opmaakte, of toen hij overleed
  • In het land waarin de testateur domicilie had (dat betekent normaliter waar hij woonde) toen hij het testament opmaakte of toen hij overleed, op voorwaarde dat de wetgeving van dat land de testateur beschouwde als hebbende domicilie aldaar.
  • In het land waarin de testateur een onroerende zaak had (grondstuk, huis, appartement in volledig eigendom), voor zover het testament op deze onroerende zaak betrekking heeft.
Bron: Arvelovens §54 (§ 54 van de wet op erfenissen).

WIE KAN EEN TESTAMENT IN NOORWEGEN OPMAKEN
Een ieder die ouder is dan 18 jaar, en die niet krankzinnig of sterk verminderd toerekeningsvatbaar is, kan een testament opmaken.

Ook iemand beneden de 18 jaar kan zijn eigen testament opmaken, maar dan dient het testament te worden goedgekeurd (bekrachtigd) door het ministerie van Justitie.

Ook voor krankzinnigen of sterk verminderd toerekeningsvatbare personen is het niet absoluut onmogelijk om een testament op te maken. In dat geval dient het echter onwaarschijnlijk te zijn dat de geestesgesteldheid van enige betekenis voor de inhoud van het testament is geweest.

Indien een verminderd toerekeningsvatbare persoon een testament wil opmaken, dient een arts voor alle zekerheid de toestand van betrokkene te beoordelen en een doktersverklaring te schrijven.

Bron: Arvelovens §§ 48 og 62 (§§ 48 en 62 van de wet op erfenissen).
 
IS HET NODIG OM CONTACT OP TE NEMEN MET EEN ADVOCAAT OM TE KRIJGEN BIJ HET OPMAKEN VAN EEN TESTAMENT
Indien de omstandigheden eenvoudig en overzichtelijk zijn, er voor noch na uw dood conflicten te verwachten zijn, en u ervan overtuigd bent dat u de regels in de wet op erfenissen naar beste eer en geweten volgt en toepast, kunt u veilig uw eigen testament opmaken zonder u door een advocaat te laten adviseren. Klik hier voor een voorbeeld testament (PDF).

WAAR KAN HET TESTAMENT HET BESTE WORDEN BEWAARD
Testamenten kunnen op elke willekeurige plaats worden bewaard, tussen uw persoonlijke papieren thuis, in een bankkluis, bij een erfgenaam, bij een advocaat of bij een tingrett. Het tingrett komt ongeveer overeen met de arrondissementsrechtbank in Nederland. In Noorwegen bestaat geen centraal testamentenregister, zoals in sommige andere landen het geval is.

Het is het minst veilig om het testament thuis te bewaren, want op de dag dat u niet meer in leven bent, weet u niet wie als eerste uw woning betreedt. Wanneer u het testament in een bankkluis bewaart, zal het normaal gesproken aanzienlijk veiliger zijn. Maar ook daar kan het, onder bepaalde omstandigheden, worden achtergehouden door personen die er geen belang bij hebben dat het aan het licht komt. Nu zijn de allermeeste erfgenamen uiteraard eerlijk en redelijk, maar er bestaan helaas ook oneerlijke mensen. Bovendien zit er waarheid in het oude spreekwoord dat de gelegenheid de dief maakt.

Het testament kan veilig bij een advocaat worden bewaard. Maar u kunt er niet absoluut zeker van zijn dat het de advocaat ter ore komt dat u bent overleden.

U kunt het testament bewaren bij het tingrett in uw woonplaats. Hier ligt het veilig, en het wordt geregistreerd onder uw geboortenummer in een landelijk testamentenregister waartoe uitsluitend de rechtbanken toegang hebben. Wanneer u overlijdt, zal het tingrett in uw woonplaats het testamentenregister controleren, en het testament zal voor de dag komen. De rechtbanken zijn niet bereid om u voor 100% te garanderen dat het testamentenregister functioneert, maar in de praktijk is het systeem waterdicht.

Bron: Arvelovens §68 (§ 68 van de wet op erfenissen).
 
KAN IK IN EEN TESTAMENT BEPALEN WAT ER MET MIJN KINDEREN DIENT TE GEBEUREN ALS IK OVERLIJD VOOR ZE 18 ZIJN
Het testament is een document waarin u kunt bepalen hoe uw vermogen dient te worden verdeeld wanneer u bent overleden.
Wanneer u iets wilt bepalen over wat er met uw kinderen dient te gebeuren wanneer u overlijdt voordat zij meerderjarig zijn, staat niets in de weg om dit in het testament op te nemen, maar u kunt dit ook op een apart papier schrijven dat u dateert en ondertekent en in een bankkluis legt of bij iemand in bewaring geeft die u vertrouwt.

Wanneer u in een normale relatie met gemeenschappelijke kinderen leeft, en u overlijdt, zal uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen krijgen, onafhankelijk van uw wensen.

Bron: Barneloven § 38 (§ 38 van de wet op kinderen)

Besef wel dat kinderen boven de 7 jaar het recht hebben hun mening te geven over wie het ouderlijk gezag moet krijgen, en hieraan zal normaliter een zeker gewicht worden toegekend.
Wanneer het kind ouder is dan 12 jaar, dient er veel gewicht te worden toegekend aan de mening van het kind.

Bron: Barneloven § 31 (§ 31 van de wet op kinderen)

Indien u niet in een relatie met de andere ouder leeft (u bent bijvoorbeeld gescheiden of ex-samenwonende partners), en betrokkene deelt het ouderlijk gezag niet met u, kan hij of zij bij het tingrett de wens kenbaar maken bij uw dood het ouderlijk gezag over te nemen. Volgens de wet op kinderen moet de rechtbank gewicht aan deze wens toekennen. Maar ook anderen kunnen laten weten dat ze bereid zijn het ouderlijk gezag op zich te nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld uw nieuwe echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner zijn, of uw ouders, de broers en/of zussen van u of uw kinderen, of anderen.

Wanneer u een schrijven hebt nagelaten waarin u de wens kenbaar hebt gemaakt dat het ouderlijk gezag dient te worden overgenomen door een bepaalde persoon die niet de andere ouder is, is dit iets waaraan het tingrett, volgens de wet op kinderen, gewicht zou moeten toekennen. In de meeste gevallen zal echter de wens van de andere ouder zwaarder wegen dan hetgeen u hebt geschreven. Maar wanneer u goede argumenten heeft, bijvoorbeeld dat de andere ouder verslavingsproblemen heeft of om andere redenen eerder een risico dan een veiligheid voor de kinderen vormt, zal daaraan gewicht worden toegekend. Indien u dit schrijft, dient u het wat en waarom gedetailleerd uiteen te zetten, en bij voorkeur te verwijzen naar personen of feiten die uw beweringen kunnen onderbouwen. Formuleer zorgvuldig, aangezien dit uw enige kans is om invloed uit te oefenen op iets wat voor u van belang is. Het kan verstandig zijn bij een buitenstaander hulp te zoeken om de verklaring vorm te geven, bijvoorbeeld bij een advocaat.

Bron: Barneloven § 63 (§ 63 van de wet op kinderen)

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de noorstalige site www.testament.no.

 

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.