Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Werkloosheid

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING?
Ter compensatie van het inkomensverlies als gevolg van werkloosheid worden dagelijkse uitkeringen verstrekt. De arbeidstijd moet met ten minste 50 % zijn verminderd ten opzichte van voorheen.
 
Om voor een dagelijkse uitkering in aanmerking te komen moet men voorheen inkomen uit arbeid hebben genoten. Een voorwaarde is ook dat de werkloze een inkomen uit arbeid heeft gehad van ten minste 1,5 keer het basisbedrag in het voorgaande kalenderjaar of een inkomen uit arbeid van minimaal driemaal het basisbedrag over de laatste drie kalenderjaren. 
 
De verzekerde moet een bonafide werkzoekende zijn, d.w.z. in staat zijn om te werken en ingeschreven zijn bij het NAV-kantoor. Hij/zij moet ook op korte termijn en overal in Noorwegen beschikbaar zijn voor elk soort part- of fulltime werk of arbeidsmarktmaatregel waartoe hij/zij lichamelijk en geestelijk in staat is. 
 
Ook als de betrokkene wegens omstandigheden als leeftijd, gezondheid of zorgverplichtingen niet volledig aan de beschikbaarheidseis voldoet, heeft hij/zij recht op een werkloosheidsuitkering. Een langere wachttijd kan verplicht zijn of de werkloosheidsuitkeringen kunnen tijdelijk worden opgeschort als de betrokkene werkloos is door eigen schuld, d.w.z. als hij/zij vrijwillig ontslag heeft genomen, geweigerd heeft passend werk te aanvaarden of aan een arbeidsmarktinitiatief deel te nemen, of zich na een oproep niet op het NAV-kantoor meldt.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Dagvergoedingen worden uitgekeerd als de betrokkene tijdens de laatste vijftien dagen ten miste drie dagen werkloos is geweest en bij het NAV-kantoor stond ingeschreven. 
 
De berekening van de dagelijkse uitkeringen is gebaseerd op inkomen uit arbeid en inkomen uit dagelijkse uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte, moederschap en adoptie. Een werkloosheidsvergoeding bedraagt gewoonlijk ongeveer twee derde van het voorheen genoten inkomen. Als berekeningsgrondslag wordt het inkomen van het voorgaande kalenderjaar of, wanneer dat gunstiger is, het gemiddelde over de drie voorgaande kalenderjaren gehanteerd. De uitkering bedraagt maximaal zesmaal het basisbedrag (ca. 480 000 NOK). De dagvergoeding bedraagt 0,24 % van de berekeningsgrondslag en wordt vijf dagen per week uitgekeerd. Normaal gesproken komt dit neer op een jaaruitkering van 62,4 % van de berekeningsgrondslag. 
 
Voor ieder kind ten laste onder 18 jaar wordt een toeslag van ca. 18 NOK per dag toegekend. 
 
Als de begunstigde in het voorgaande kalenderjaar ten minste acht weken een uitkering heeft ontvangen, wordt hem of haar een vakantietoeslag van 9,5 % van de in dat jaar ontvangen werkloosheidsuitkeringen toegekend. 
 
De duur van de uitkering is afhankelijk van het vroegere inkomen uit arbeid. Bij een inkomen uit arbeid van ten minste tweemaal het basisbedrag bedraagt de uitkeringsduur 104 weken (twee jaar).
 
Bij een voormalig inkomen uit arbeid van minder dan tweemaal het basisbedrag bedraagt de uitkeringsduur 52 weken (een jaar). Na afloop van de eerste uitkering kan onmiddellijk een vervolguitkering worden toegekend, mits weer aan de inkomenseis wordt voldaan.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING TE KRIJGEN? 
Uitkeringen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor.
 
 
WERKLOOSHEIDSUITKERING EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
Normaal gesproken is de lidstaat waarin u het laatst hebt gewerkt verantwoordelijk voor het toekennen van de werkloosheidsuitkering. Er gelden speciale regels voor grensarbeiders en andere grensoverschrijdende werknemers die wonen in een andere lidstaat dan die waarin zij werken. 
 
Periodes waarin u in andere landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland hebt gewerkt of verzekerd bent geweest mogen worden gebruikt om te voldoen aan de premievoorwaarden. 
 
Als u een baan wilt zoeken in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, dan kunt u deze uitkeringen onder bepaalde voorwaarden gedurende een beperkte periode exporteren.  Sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar".
 
 
Bron: Europese Unie
zaag

Houtzagerij te koop

In Rena in de gemeente Åmot in het oosten van Noorwegen is deze houtzagerij te koop. De getaxeerde waarde van het eigendom bedraagt 7 miljoen kroner, maar de vraagrprijs bedraagt slechts 3,2 miljoen kroner.

Lees meer...

001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.