Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

WANNEER HEBT U RECHT OP UITKERINGEN?
Alle werknemers zijn middels een tweetal regelingen verzekerd tegen verlies van inkomsten en tegen onkosten:
  • alle prestaties onder het nationale verzekeringsstelsel (folketrygden), met bepalingen die in bepaalde opzichten gunstiger zijn. Deze regeling geldt ook voor vissers (zelfs zelfstandig werkzame vissers), dienstplichtigen, studenten en stagiairs;
  • een verplichte arbeidsongevallenverzekering (yrkesskadeforsikring) die beheerd wordt door particuliere verzekeraars en voorziet in individuele vergoedingen en/of eenmalige uitkeringen ter compensatie van dat verlies van inkomsten en die onkosten die niet door het nationale verzekeringsstelsel worden gedekt. 
Beide regelingen bieden ook vergoedingen voor niet-economische schade (ménerstatning). 
 
Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig verzekeren bij het nationale verzekeringsstelsel indien zij niet verplicht verzekerd zijn krachtens de toepasselijke voorschriften voor specifieke groepen zelfstandigen.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Nationale verzekeringsstelsel
De algemene regels betreffende medische behandelingen, ziekte-uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en -pensioenen alsmede nabestaandenuitkeringen en -pensioenen kunnen ook van toepassing zijn. De begunstigde heeft dan recht op dezelfde prestaties maar onder gunstiger voorwaarden, zoals hieronder aangegeven. 
 
Zo worden pensioenen bij te korte tijdvakken van verzekering (onvoldoende inkomen of onvolledige wachttijden) niet verminderd, maar steeds volledig uitgekeerd.
 
Een gehandicaptentoelage kan ook worden toegekend als de arbeidsongeschiktheid nog geen 30 % bedraagt (als uitzondering op de algemene regel dat de minimale beperking 50 % moet bedragen), enz. 
 
Weduwenpensioenen/weduwnaarspensioenen worden uitgekeerd ongeacht de duur van het huwelijk en kunnen ook worden toegekend aan personen die niet met de overledene gehuwd waren of samenwoonden, mits hij of zij door de overledene werd onderhouden en voor zijn of haar kinderen zorgt. Wezenpensioenen kunnen worden toegekend aan kinderen tot hun 21e jaar mits zij nog onderwijs volgen (normaliter wordt het pensioen toegekend tot het 18e levensjaar, of het 20e indien beide ouders overleden zijn). 
 
Bovendien hoeft de begunstigde geen eigen bijdrage te betalen voor behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen. 
 
Om voor ziekengeld in aanmerking te komen, geldt bij arbeidsongevallen of beroepsziekten geen wachttijd. Bovendien worden de uitkeringen in het algemeen ook zo gunstig mogelijk berekend; de uitkeringen komen ten minste overeen met het inkomensniveau van de begunstigde ten tijde van het ongeval of de vaststelling van de beroepsziekte. 
 
De begunstigde kan ook een vergoeding voor niet-economische schade toegewezen krijgen, die maximaal 75 % van het basisbedrag per jaar bedraagt. De begunstigde kan deze vergoeding ook als bedrag ineens laten uitbetalen.
 
Arbeidsongevallenverzekering
In gevallen van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid worden de uitkeringen van het nationale verzekeringsstelsel zo nodig aangevuld vanuit de arbeidsongevallenverzekering om volledige compensatie te waarborgen. 
 
Bij arbeidsongevallen met het overlijden van de verzekerde tot gevolg, worden uitkeringen ineens uitbetaald aan de achterblijvende echtgenoten/samenwonenden en wezen, afhankelijk van de leeftijd van respectievelijk de overledene en het kind. 
 
 
HOE KAN ER AANSPRAAK GEMAAKT WORDEN OP UITKERINGEN?
Krachtens het nationale verzekeringsstelsel moeten werkgevers de Dienst Arbeid en Welzijn (NAV) zo snel mogelijk in kennis stellen van incidenten die mogelijk arbeidsongevallen zijn. Het arbeidsgerelateerde karakter van het letsel moet worden erkend door de Dienst Arbeid en Welzijn.
 
Claims voor vergoedingen op basis van de arbeidsongevallenverzekering (yrkesskadeforsikring) moeten bij de verzekeringsmaatschappij worden ingediend binnen drie jaar na het eind van het kalenderjaar waarin de verzekerde kennis nam van zijn/haar claimmogelijkheid en in staat was de claim in te dienen.
 
 
UITKERINGEN I.V.M. ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
De EU-voorschriften voor prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten lijken sterk op die voor ziekte-uitkeringen. Binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland hebt u, wanneer u woont of verblijft in een ander land dan het land waar u verzekerd bent tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, normaal gesproken recht op gezondheidszorg in verband met een arbeidsongeval of een beroepsziekte; normaliter worden uitkeringen uitbetaald door de instantie waarbij u zich hebt verzekerd, ook wanneer u in een ander land woont of verblijft (sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar").
 
Wanneer moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden voordat u recht hebt op een uitkering bij arbeidsongevallen of beroepsziekten, moet de bevoegde instantie (d.w.z. de instantie in het land waar u verzekerd bent) rekening houden met alle periodes waarin u in een of meer van de andere van landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, hebt gewoond, gewerkt, of verzekerd bent geweest. Zo wordt gegarandeerd dat mensen hun verzekeringsdekking niet verliezen op het moment dat ze in een ander land gaan werken.
 
 
Bron, Europese Unie
februari13 045-1

Hjorten retaurant, café en motel

Hjorten Batnfjord is een restaurant met café en motel, gelegen in het centrum van Batnfjordsøra, tevens het centrum van de gemeente Gjemnes. Het is een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, jong en oud. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Lees meer...

004-10-12

Ambachtelijk bakker voor eigen bedrijf

In het toeristische Nesbyen hebben de vrouwen achter het interieurontwerpbedrijf Aparte grootse plannen. Ze willen een ambachtelijke bakkerij  combineren met onder meer een trendy ontmoetingsplek met café.

Een unieke mogelijkheid voor een ervaren ambachtelijk bakker die de tijd rijp vindt om iets nieuws voor zichzelf te beginnen, samen met anderen in Nesbyen die de markt goed kennen.

Nesbyen ligt op twee uur rijden van Oslo en één uur rijden van Geilo.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.