Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Uitkeringen aan nabestaanden

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN NABESTAANDENPENSIOEN?
Weduwenpensioen/weduwnaarspensioen
Weduwen en weduwnaars (of voormalige echtgenoten die met de overledene samenwoonden of kinderen hebben) onder 67 jaar hebben recht op een pensioen als zij verzekerd en pensioengerechtigd zijn en mits de overledene ten minste de laatste drie jaar voor het overlijden verzekerd en arbeidsgeschikt was.
 
De weduwe of weduwnaar heeft ook recht op een uitkering als de overledene ten minste de laatste drie jaar voor het overlijden een pensioen ontving. Indien de overledene een aanvullend pensioen genoot, hoeft de weduwe/weduwnaar niet verzekerd te zijn. In deze gevallen wordt een even hoog basispensioen uitgekeerd. Bovendien wordt het basispensioen ook uitgekeerd als niet is voldaan aan de voorwaarde dat de nabestaande verzekerd is, indien de nabestaande of de overledene ten minste twintig jaar in Noorwegen woonachtig is geweest. 
 
Een nabestaandenpensioen wordt toegekend aan weduwen, weduwnaars enz. als het huwelijk ten minste vijf jaar heeft geduurd of als zij kinderen met de overledene hebben of hebben gehad, dan wel voor de kinderen van de overledene zorgen, en de duur van het huwelijk en de zorgperiode na het overlijden bij elkaar ten minste vijf jaar bedragen. 
 
Gescheiden echtgenoten enz. die ten tijde van het overlijden van de vroegere echtgeno(o)t(e) nog niet hertrouwd zijn, hebben recht op uitkeringen volgens dezelfde voorwaarden, mits het overlijden binnen vijf jaar na de scheiding plaatsvindt en het huwelijk ten minste 25 jaar heeft geduurd, of 15 jaar als er kinderen zijn. Het recht op uitkeringen komt te vervallen als de betrokkene hertrouwt.
 
Wezenpensioen
Kinderen onder 18 jaar die zijn verzekerd voor het pensioen, ontvangen een wezenpensioen als een of beide ouders overlijden en als de overledene de laatste drie jaar voor het overlijden arbeidsgeschikt en verzekerd is geweest. Wezen hebben ook recht op een uitkering als de overledene gedurende ten minste de laatste drie jaar voor zijn of haar overlijden een pensioen ontvangen heeft. De vereiste minimumperiode van verzekering geldt niet als de overledene aanvullende pensioenrechten had verworven of als een of beide ouders ten minste twintig jaar in Noorwegen hebben gewoond. Kinderen die onderwijs volgen, krijgen het wezenpensioen tot de leeftijd van 20 jaar als beide ouders zijn overleden.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Weduwenpensioen / weduwnaarspensioen
Het nabestaandenpensioen bestaat uit een basispensioen en een aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen komt overeen met 55 % van de rechten van de overledene op aanvullende ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidspensioenen. Zoals bij de invaliditeitspensioenen wordt in voorkomende gevallen een bijzondere toelage toegekend. 
 
Als de overledene op grond van het tijdvak van verzekering recht zou hebben of had op een verminderd basispensioen, wordt het pensioen voor de nabestaanden verhoudingsgewijs verlaagd.
 
Het nabestaandenpensioen is inkomensafhankelijk. Als de langstlevende echtgenote enz. al een jaarlijks inkomen heeft of kan verwachten van meer dan 50 % van het basisinkomen, zal het pensioen gelijk zijn aan het verschil tussen een volledig pensioen en 40 % van dit overschotinkomen. 
 
Er wordt een voorlopige uitkering toegekend aan de overlevende echtgeno(o)t(e) die geen recht heeft op een nabestaandenpensioen en tijdelijk niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De hoogte van dit voorlopige pensioen wordt bepaald op dezelfde wijze als het nabestaandenpensioen. 
 
Langstlevende echtgenoten kunnen ook in aanmerking komen voor een kinderverzorgingstoelage.
 
Wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) enz. moet verhuizen om een baan te vinden, worden de verhuiskosten vergoed. 
 
De onderwijstoelage, de kinderverzorgingstoelage en de verhuiskostenvergoeding kunnen ook worden uitgekeerd als de overledene niet, zoals vereist, de laatste drie jaar voor het overlijden verzekerd is geweest, mits de nabestaande verzekerd is en aanspraak kan maken op pensioenuitkeringen.
 
Wezenpensioen
Als er één ouder komt te overlijden, is het volledige jaarlijks wezenpensioen voor het eerste kind gelijk aan 40 % van het basisbedrag en 25 % van het basisbedrag voor ieder volgend kind.
 
Als beide ouders komen te overlijden, ontvangt het eerste kind een wezenpensioen gelijk aan het pensioen waarop de ouder met de hoogste pensioenrechten recht gehad zou hebben. Het volledige wezenpensioen voor het tweede kind is gelijk aan 40 % van het basisbedrag en 25 % van het basisbedrag voor ieder volgend kind. 
 
Als er twee of meer kinderen zijn, worden de pensioenen bij elkaar opgeteld en gelijkelijk onder de kinderen verdeeld. 
 
Bij eventueel ontoereikende verzekeringstijdvakken wordt op een wezenpensioen dezelfde verlaging toegepast als zou hebben gegolden voor een eventueel basispensioen van de langstlevende echtgeno(o)t(e). 
 
Overlijdensuitkering
In geval van overlijden kan het nationale verzekeringsstelsel een bedrag ineens van maximaal ca. 20 000 NOK uitkeren. Dit is een vergoeding voor de begrafeniskosten. Deze uitkering is inkomensonafhankelijk wanneer de overledene de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN NABESTAANDENPENSIOEN TE KRIJGEN?
Toelagen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor in de plaats waar u woont, verblijft of werkt.
 
 
HET NABESTAANDENPENSIOEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
In het algemeen gelden voor pensioenen voor langstlevende echtgenoten en wezen en uitkeringen bij overlijden dezelfde regels als voor invaliditeits- en ouderdomspensioenen. Nabestaandenpensioenen en uitkeringen bij overlijden moeten namelijk worden uitbetaald zonder enige vorm van korting, wijziging of opschorting, ongeacht waar in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland de langstlevende echtgenoot woont (sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar").
 
 
Bron: Europese Unie
Er zijn geen resultaten gevonden.

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.