Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Sociale minima

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN BIJSTANDSUITKERING
De sociale financiële bijstand is bedoeld voor het levensonderhoud van mensen die uit arbeid, uitkeringen of anderszins niet beschikken over voldoende financiële middelen om te voorzien in hun eerste levensbehoeften.
 
Sociale financiële bijstand
Er worden geen eisen gesteld aan de nationaliteit, en er zijn geen leeftijdsvoorwaarden, maar de begunstigde moet wel zijn of haar wettige verblijfplaats in Noorwegen hebben. In de praktijk wordt deze uitkering echter slechts zelden uitgekeerd aan kinderen onder 18 jaar, aangezien deze geacht worden onder de ouderlijke verantwoordelijkheid te vallen.  
 
Voor de sociale financiële bijstand wordt een middelentoets uitgevoerd: bij de vaststelling van het bedrag worden alle soorten ontvangen inkomen uit arbeid en inkomenssteun meegenomen. Er kan worden verzocht om de verkoop van zaken of onroerende goederen die niet noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud van de begunstigde of die van zijn of haar gezin. Wanneer de woonkosten onevenredig hoog zijn en hoger dan wat op de lange termijn betaalbaar is, kan worden geëist dat deze worden verlaagd door verhuizing naar een bescheidener appartement of huis.
 
Verder moet de begunstigde werk zoeken of deelnemen aan werkgerichte activiteiten (zoals het volgen van een opleiding) die aansluiten bij zijn of haar omstandigheden.
 
Het stelsel van aanvullende uitkeringen
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en permanent in Noorwegen wonen, komen voor deze aanvullende uitkering in aanmerking. Doel hiervan is financiële ondersteuning te bieden aan ouderen die slechts gedurende beperkte perioden waren verzekerd krachtens het nationale verzekeringsstelsel. 
 
Het algemene stelsel van sociale verzekering is doorgaans van toepassing op iedereen die in Noorwegen woont. De regel is echter dat iemand vóór zijn 67e veertig jaar in Noorwegen moet hebben gewoond om in aanmerking te komen voor een volledig pensioen. Voor personen die korter in Noorwegen woonachtig zijn geweest, is het ouderdomspensioen dan ook niet toereikend voor de kosten van levensonderhoud. Met het stelsel wordt een minimuminkomen (bestaansminimum) gegarandeerd aan personen die de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt, niet over andere financiële middelen beschikken en wier pensioen ontoereikend is omdat zij minder dan veertig jaar in Noorwegen hebben gewoond. 
 
De uitkering wordt gekort als de begunstigde of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner beschikt over andere inkomsten uit arbeid, kapitaal of andere Noorse of buitenlandse pensioenen. Tevens kan er in principe ook rekening worden gehouden met kapitaal zelf en andere bezittingen.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Sociale financiële bijstand
Er is geen vast minimumbedrag voor de bijstandsuitkering. De bijstand moet echter worden vastgesteld op een niveau dat de ontvanger verzekert van "een menswaardig bestaan" of een "behoorlijk minimum".  
 
Er zijn overheidsrichtlijnen om te bepalen voor welke onkosten bijstand verleend moet worden en op basis waarvan redelijke bedragen voor tegemoetkoming in het levensonderhoud worden vastgesteld. Er wordt gekeken naar de meest gangbare uitgaven in het dagelijks leven: levensmiddelen, kleding en schoeisel, drogisterijartikelen, kijk- en luistergeld, kranten, telefoon, vrijetijdsactiviteiten en vervoer. Kosten voor huisvesting, verwarming/elektriciteit en meubilair zijn niet standaard inbegrepen, maar worden per geval bekeken. 
 
De uiteindelijke uitkering hangt af van de gezinssamenstelling, de gezinsinkomsten en persoonlijke inschatting. 
 
Sociale financiële bijstand wordt verstrekt voor onbeperkte duur, zo lang voldaan wordt aan de desbetreffende voorwaarden.
 
Het stelsel van aanvullende uitkeringen
Het maximale uitkeringsbedrag is gelijk aan het minimumtarief van de pensioenverzekering.
 
 
HOE VRAAGT U EEN BIJSTANDSUITKERING AAN?
De sociale financiële bijstand wordt beheerd door het NAV-kantoor, waar ook de aanvragen moeten worden gedaan. Ieder geval moet afzonderlijk worden bekeken. Of iemand recht heeft op een uitkering wordt bepaald aan de hand van een schriftelijke aanvraag en de bijbehorende documentatie. 
 
Begunstigden van aanvullende uitkeringen moeten hun aanvraag ieder jaar opnieuw persoonlijk bij het NAV-kantoor indienen.
 
 
BIJSTANDSUITKERINGEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
Sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar".
 
EU-coördinatie is alleen van toepassing op de sociale zekerheid, niet op de sociale bijstand. 
 
 
Bron: Europese Unie
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.