Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Ouderdomspensioen en -uitkeringen

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN OUDERDOMSPENSIOEN?
De regels voor ouderdomspensioenen zijn herzien. Met ingang van 1 januari 2011 zijn er, los van de oude en nieuwe regels, mogelijkheden geschapen om het ouderdomspensioen vanaf de leeftijd van 62 jaar op flexibele wijze te ontvangen (specifieke vereisten betreffende de hoogte van het gespaarde pensioen) en er zijn aanpassingen in verband met de levensverwachtingen geïntroduceerd voor alle nieuwe ouderdomspensioenen.
 
Pensioenen kunnen geheel of gedeeltelijk (20, 40, 50, 60 of 80 %) worden getrokken en het is mogelijk een pensioen te combineren met werk zonder dat dit leidt tot kortingen op het pensioen.  
 
Het ouderdomspensioen bestaat uit een woonplaatsgebonden basispensioen, een inkomensafhankelijk aanvullend pensioen en een minimumpensioen (oude regels voor personen geboren vóór 1954). en een inkomensafhankelijk pensioen en een gegarandeerd pensioen (nieuwe regels voor personen geboren in of na 1963). Personen die in de periode 1954-1962 zijn geboren ontvangen een pensioen dat wordt berekend door te interpoleren tussen de oude en nieuwe regels.  
 
Basispensioen
Personen die tussen hun 16e en 66e verjaardag ten minste drie jaar verzekerd geweest zijn, hebben recht op een basispensioen. 
 
Het basispensioen (grunnpensjon) wordt verstrekt onafhankelijk van het vroegere inkomen of van de betaalde premies. Voor een volledig basispensioen is echter wel een tijdvak van verzekering (d.w.z. van vestiging) van 40 jaar vereist en het pensioen wordt verhoudingsgewijs verlaagd als het tijdvak korter is geweest.
 
Aanvullend pensioen
Voor een aanvullend pensioen (Tilleggspensjon) moet de persoon in kwestie drie jaar lang pensioenpunten hebben gekregen, en voor een volledig aanvullend pensioen moeten er gedurende veertig jaar pensioenpunten zijn vergaard. Is het aantal pensioenopbouwende jaren kleiner dan veertig, dan wordt het pensioen verhoudingsgewijs verlaagd. 
 
Pensioenpunten worden vergaard vanaf het moment dat de verzekerde de leeftijd van 13 jaar bereikt tot het moment dat hij of zij 75 wordt. Er worden geen pensioenpunten toegeschreven aan werkenden met een jaarinkomen onder het basisbedrag van ca. 80 000 NOK.
 
Minimumpensioen
Verzekerden die geen of slechts een gering aanvullend pensioen ontvangen, hebben recht op een minimumpensioen (Minste pensjonsnivå) van het nationale verzekeringsstelsel. Een volledig minimumpensioen wordt toegekend bij een verzekeringstijdvak van ten minste veertig jaar. Het minimumpensioen wordt verhoudingsgewijs verlaagd als dat tijdvak korter is.
 
Inkomensafhankelijk pensioen 
Het inkomensafhankelijk pensioen (Inntektspensjon) hangt af van het opgebouwde pensioenkapitaal en is daarmee een afspiegeling van het door de betrokkene gedurende zijn/haar leven verdiende inkomen. 
 
Gegarandeerd pensioen
Personen die tussen hun 16e en 66e verjaardag ten minste drie jaar verzekerd geweest zijn, hebben recht op een gegarandeerd pensioen. Gepensioneerden die 40 jaar verzekerd zijn geweest hebben recht op een volledig gegarandeerd pensioen. Het gegarandeerd pensioen wordt naar rato verlaagd bij kortere verzekeringstijdvakken.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Basispensioen
Voor ongehuwde gepensioneerden en gepensioneerden die zijn getrouwd met iemand die niet voor een pensioen onder het nationale verzekeringsstelsel in aanmerking komt, is het volledige basispensioen gelijk aan het basisbedrag voor het desbetreffende jaar (ca. 80 000 NOK). 
 
Onder bepaalde omstandigheden wordt een toeslag van ten hoogste 25 % van het minimumpensioen toegekend voor echtgenoten ten laste. Een toeslag van maximaal 25 % van het minimumpensioen kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend voor ieder kind onder 18 jaar ten laste. 
 
Als beide echtelieden gepensioneerd zijn, bedraagt het volledige basispensioen 85 % van het basisbedrag per persoon. Dit geldt ook voor samenwonenden die met elkaar getrouwd zijn geweest of samen kinderen hebben.
 
Aanvullend pensioen
Bij de berekening van het aanvullend pensioen wordt uitgegaan van de twintig jaar met de meeste pensioenpunten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal pensioenopbouwende jaren en van de jaarlijkse pensioenpunten. In het systeem zoals dat sinds 1992 van kracht is, bedraagt het hoogst mogelijke pensioen voor een enkele gepensioneerde van 67 jaar met al zijn inkomstenperioden ca. 315 000 NOK per jaar.
 
Minimumpensioen
Voor ongehuwde gepensioneerden die ten minste 40 jaar verzekerd zijn geweest enkel gebaseerd op verblijfplaats, bedraagt het jaarlijkse minimumpensioen ca. NOK 160 000. Het minimumpensioen wordt bepaald op basis van verschillende bedragen die afhangen van de burgerlijke staat van de betrokkene en het inkomen van de eventuele echtgeno(o)t(e) of partner.
 
Inkomensafhankelijk pensioen 
Het pensioen wordt bij elkaar gespaard uit jaarlijkse bijdragen van 18,1 % van de pensioenberekeningsgrondslag, tot maximaal 7,1 maal het basisbedrag vanaf het moment dat de verzekerde de leeftijd van 13 jaar bereikt tot het moment dat hij of zij 75 wordt. Het inkomensafhankelijk pensioen wordt bepaald aan de hand van het gespaarde pensioen, de leeftijd van de betrokkenen en zijn/haar levensverwachting op het moment dat er begonnen wordt met het trekken van het pensioen. 
 
Gegarandeerd pensioen
Het gegarandeerd pensioen wordt uitgekeerd op een van twee verschillende niveaus, afhankelijk van de burgerlijke staat van de betrokkene en het inkomen van de eventuele echtgeno(o)t(e) of partner. Het gegarandeerd pensioen wordt bepaald aan de hand van het verzekeringstijdvak en is onafhankelijk van zowel het voorheen genoten inkomen als van de betaalde premies.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN OUDERDOMSPENSIOEN TE KRIJGEN?
Toelagen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor in de plaats waar u woont, verblijft of werkt.
 
 
OUDERDOMSPENSIOEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
De EU-regels voor ouderdomspensioenen hebben uitsluitend betrekking op staatspensioenen en niet op bedrijfspensioenen, bedrijfstakpensioenen en particuliere pensioenen. Deze regels garanderen dat:
  • in ieder EU-land (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) waar u verzekerd bent geweest, uw verzekeringsgegevens bewaard blijven totdat u de in dat land geldende pensioenleeftijd bereikt;
  • ieder EU-land (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) waar u verzekerd bent geweest u een ouderdomspensioen moet betalen wanneer u de pensioenleeftijd bereikt. Het bedrag dat u van een lidstaat ontvangt hangt af van de duur van uw verzekeringsdekking in die lidstaat;
  • uw pensioen wordt uitbetaald ongeacht waar u woont in de Europese Unie (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar".  
U moet uw aanvraag indienen bij de pensioenverzekeringsinstelling van het EU-land (of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland) waar u woont, tenzij u daar nooit heeft gewerkt. In het laatste geval dient u uw aanvraag in te dienen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.
 
 
Bron: Europese Unie
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.