Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Invaliditeit

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN INVALIDITEITSPENSIOEN?
Personen tussen 18 en 67 wier arbeidsgeschiktheid blijvend met ten minste 50 % is verminderd als gevolg van ziekte, een verwonding of een handicap, hebben recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als zij voor dat tijdstip ten minste drie jaar verzekerd zijn geweest. 
 
Wanneer niet aan die voorwaarde wordt voldaan kan een verzekerde ook het recht op een pensioen verwerven een jaar nadat hij verzekerd is geraakt, mits hij na het bereiken van de leeftijd van 16 jaar niet langer dan in totaal vijf jaar onverzekerd is geweest. De wachtperiode van drie jaar geldt niet voor mensen die jonger waren dan 26 jaar en deelnamen aan het nationale verzekeringsstelsel op het moment dat zij gehandicapt raakten.  
 
Een bijkomende voorwaarde voor het aanvullend pensioen is dat de persoon in kwestie drie jaar lang pensioenpunten moet hebben gekregen.
 
Arbeidsbeoordelingstoelage
Een arbeidsbeoordelingstoelage (arbeidsavklaringspenger) (een toelage in de plaats van de revalidatietoelage, uitkeringen tijdens beroepsrevalidatie en de arbeidsongeschiktheidsuitkering) wordt toegekend aan verzekerden van wie de arbeidgeschiktheid met ten minste 50 % is afgenomen ten gevolge van ziekte, verwondingen of handicaps.  
 
Verzekerden boven 18 en onder 67 jaar hebben recht op een arbeidsbeoordelingstoelage als zij permanent in Noorwegen zijn gevestigd en de laatste drie jaar voor het indienen van de aanvraag verzekerd zijn geweest. Als de aanvrager het laatste jaar voor de aanvraag geestelijk en lichamelijk normaal heeft kunnen werken, is een tijdvak van verzekering van een jaar voldoende.
 
De arbeidsbeoordelingstoelage dient ertoe iemand van een inkomen te voorzien tijdens de revalidatie na afloop van de periode waarin hij of zij recht heeft op ziekengeld (zie hoofdstuk III). Deze toelage wordt verstrekt wanneer de verzekerde daadwerkelijk onder behandeling is of op actie onderneemt of ondergaat gericht op terugkeer naar het werk, of wanneer hij of zij dergelijke maatregelen heeft geprobeerd, geacht wordt nog een kans te maken weer werk te vinden en wordt gevolgd door het NAV-kantoor. Deze toelage wordt tevens toegekend tijdens de periode in afwachting van de behandeling/revalidatiemaatregelen en, als er niet onmiddellijk passend werk beschikbaar is, na afloop van de behandeling/revalidatie.  
 
Op voorwaarde dat de uitkering nodig is om de persoon in kwestie weer aan het werk te krijgen, kan deze gedurende maximaal vier jaar worden verstrekt. In bepaalde omstandigheden is verlenging mogelijk. 
 
Aanvullende toelagen kunnen worden toegekend ter (gedeeltelijke) vergoeding van kosten gemaakt in verband met deze op terugkeer in het beroep gerichte maatregelen.
 
Basisuitkering 
De basisuitkering (grunnstønad) is bedoeld voor de extra uitgaven ten gevolge van permanente ziekte, verwondingen of misvormingen. 
 
Verzorgingstoelage
Een verzorgingstoelage (hjelpestønad) is bedoeld om de kosten te dekken die worden gemaakt in verband met noodzakelijke bijzondere zorg of verpleging door een niet-formele zorgverlener. 
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Invaliditeitspensioen
De toekomstige tijdvakken van verzekering en pensioenpunten tot het jaar waarin de betrokkene 66 jaar wordt, worden bij de berekeningen in aanmerking genomen. Bij eerdere perioden van verblijf in het buitenland gelden enkele beperkingen. De toekomstige pensioenpunten worden berekend op basis van het inkomen voordat de arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld. Het basis- en het aanvullend pensioen worden echter berekend op dezelfde wijze als ouderdomspensioenen onder de oude regels (zie hoofdstuk VI). Voor ongehuwde gepensioneerden en gepensioneerden die zijn getrouwd met iemand die niet voor een pensioen onder het nationale verzekeringsstelsel in aanmerking komt, is de bijzondere toelage gelijk aan het basisbedrag.
 
Voor de berekening van het aanvullend pensioen voor personen die met een handicap geboren zijn of voor hun 26e arbeidsongeschikt raken, gelden speciale, gunstigere regels. Deze toelagen zijn onafhankelijk van premieafdracht en worden met overheidssubsidies gefinancierd. 
 
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het pensioen verhoudingsgewijs verlaagd. 
 
Onder bepaalde omstandigheden wordt een toeslag van ten hoogste 50 % van het basispensioen toegekend voor echtgenoten ten laste. Een toeslag van maximaal 40 % van het basisbedrag kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend voor ieder kind onder 18 jaar ten laste.
 
Arbeidsbeoordelingstoelage
De toelage bedraagt ten minste tweemaal het basisbedrag, of 66 % van het inkomen uit arbeid, tot maximaal zesmaal het basisbedrag van het voorgaande jaar. Wanneer dit gunstiger is wordt in plaats hiervan uitgegaan van het gemiddelde van het inkomen in de voorgaande drie jaren. Verder wordt een kindertoeslag van can 28 NOK  toegekend voor ieder kind onder 18 jaar ten laste. Deze toeslag wordt vijf dagen per week betaald.
 
Basisuitkering 
De basisuitkering kent zes verschillende niveaus, die gerelateerd zijn aan de hoogte van de extra kosten en lopen van ca. 7 500 NOK tot ca. NOK 37 500 NOK per jaar.
 
Verzorgingstoelage
Het standaardbedrag van de verzorgingstoelage is ca. 13 500 NOK. Voor gehandicapte kinderen jonger dan 18 jaar zijn er drie hogere uitkeringsniveaus, waarvan de hoogste ca. 80 250 NOK bedraagt.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN INVALIDITEITSPENSIOEN TE KRIJGEN?
Toelagen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor in de plaats waar u woont, verblijft of werkt.
 
 
INVALIDITEITSPENSIOEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
Wanneer dit van belang is voor het recht op een invaliditeitspensioen, zal de bevoegde instantie in het land waar u aanspraak maakt op dit pensioen, rekening houden met de tijdvakken van verzekering of van wonen die krachtens de wettelijke regelingen van een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland zijn vervuld. 
 
Een invaliditeitspensioen wordt uitbetaald ongeacht waar u woont of zich bevindt in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.∗ De noodzakelijke administratieve controles en medische onderzoeken worden normaal gesproken uitgevoerd door de bevoegde instantie in het land waar u woont. In bepaalde omstandigheden kan, mits uw gezondheidstoestand dit toestaat, van u verlangd worden dat u voor dergelijk onderzoek terugkeert naar het land dat uw pensioen betaalt. 
 
Ieder land past zijn eigen nationale criteria toe bij de vaststelling van de mate van invaliditeit. Zo kan het gebeuren dat iemand in het ene land geacht wordt voor 70 % arbeidsongeschikt te zijn, terwijl dezelfde persoon volgens de wettelijke regels van het andere land in het geheel niet arbeidsongeschikt is. Dit is het gevolg van het feit dat de nationale socialezekerheidsstelsels niet zijn geharmoniseerd, maar alleen door de EU-voorschriften worden gecoördineerd.
 
 
Bron: Europese Unie
41_2000000-1

Restaurant met bed&breakfast zoekt nieuwe eigenaar

Treungen gjestgiveri is een goedlopend restaurant met cateringservice gelegen in het zuiden van Noorwegen in de gemeente Nissedal. Het restaurant is gebouwd in 1922 in oude stijl en heette vroeger Klevstull hotell.

Lees meer...

78_7000000-1

Gezellige massief houten woning med cafe, camping en zeven hutten

In Flesberg in de provincie Buskerud is deze massief houten woning met café, camping en zeven hutten te koop. Het eigendom ligt landelijk aan de provinciale weg FV40, op ongeveer 1,5 uur rijden van Oslo.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.