Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Buitenlands werknemer in Noorwegen

Over belastingplicht, verzekeringsplicht, 10% standaardaftrek en rapportageplicht van de werkgever of opdrachtgever.

BELASTINGPLICHT

Volgens § 2-1 van de Noorse belastingwet zal een persoon die langer dan 183 dagen binnen een periode van 12 maanden of 270 dagen binnen een periode van 36 maanden in Noorwegen verblijft, als fiscaal woonachtig in Noorwegen worden beschouwd. De persoon wordt pas als fiscaal woonachtig en mondiaal belastingplichtig aan Noorwegen beschouwd vanaf het inkomensjaar waarin het verblijf langer duurt dan respectievelijk 183 dagen of 270 dagen. Als de persoon in het eerste inkomensjaar korter dan 183 dagen in Noorwegen verblijft, zal de betrokkene dit inkomensjaar beperkt belastingplichtig aan Noorwegen zijn conform § 2-3 (1) van de belastingwet. De belastingplicht zal dan hoofdzakelijk inkomsten betreffen die zijn verdiend in Noorwegen. Vanaf het tweede inkomensjaar zal de persoon, op voorwaarde dat de periode van verblijf langer heeft geduurd dan 183 dagen, mondiaal belastingplichtig aan Noorwegen zijn, en dientengevolge belastingplichtig aan Noorwegen voor zijn totale inkomsten en vermogen.

Volgens Noors intern recht zal Noorwegen het recht hebben belasting te heffen over inkomen dat is verdiend met in Noorwegen verricht werk. Indien Noorwegen een belastingovereenkomst heeft gesloten met het land van herkomst van de betrokkene, zal het recht om de werknemer te belasten beperkt kunnen zijn wanneer de betrokkene korter dan 183 dagen in Noorwegen werkt. De buitenlandse werknemer zal in elk geval ook bij een verblijf voor werk van korter dan 183 dagen in het Noorse rijk belastingplichtig aan Noorwegen zijn indien:

 • Betrokkene is voor een Noors bedrijf ingehuurd om werkzaamheden in Noorwegen te verrichten
 • De kosten voor de werknemer op een vaste werkplek in Noorwegen worden belast, en/of indien de kosten worden belast via een management-fee tussen zijn werkgever in het buitenland en een Noorse, vaste werkplek
 • Betrokkene voor een Noorse werkgever in Noorwegen werkt

Bij het inhuren van werkkrachten is conform § 2-3 (2) van de belastingwet vanaf de eerste dag belasting verschuldigd aan Noorwegen.

Het is daarom belangrijk dat men voordat een werknemer naar Noorwegen wordt uitgezonden, de belastingplicht van de medewerker aan Noorwegen beoordeelt.

VERZEKERING

De hoofdregel is dat personen die in Noorwegen of op het Noorse continentaal plat in loondienst gaan zich vanaf de eerste werkdag verplicht bij de volksverzekering moeten aansluiten. Noorwegen biedt via Verordening (EU) van het Europees parlement en de Raad nr. 883/2004 en via verzekeringsovereenkomsten met een reeks landen de mogelijkheid dat uitgezonden buitenlandse werknemers uit landen waarmee we een verzekeringsovereenkomst hebben (daarbij inbegrepen alle EU-/EER-landen) bij het verzekeringssysteem in hun land van herkomst aangesloten blijven. Dienovereenkomstig kunnen burgers uit enkele landen buiten de EU/EER waarmee Noorwegen een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ook bij het verzekeringsstelsel in hun land van herkomst aangesloten blijven. Door formulier E101/A1 (voorheen E101 of een soortgelijke bevestiging) bij de verzekeringsautoriteiten in het land van herkomst aan te vragen, zal de medewerker worden vrijgesteld van de plicht verzekeringspremie te betalen of een lagere verzekeringspremie in Noorwegen krijgen. De werkgeversheffingsplicht zal normaliter vervallen of dienovereenkomstig worden verminderd.

 

STANDAARDAFTREK OF ONBELASTE VERGOEDINGEN

Buitenlandse werknemers met een tijdelijk werkverblijf in Noorwegen kunnen een standaardaftrek van 10% op de inkomsten vorderen die is beperkt tot maximaal NOK 40.000 per inkomensjaar. De standaardaftrek kan elk inkomensjaar waarin de medewerker beperkt belastingplichtig aan Noorwegen is conform het Noorse interne recht, worden gevorderd, maar uitsluitend bij de twee eerste belastingaangiften indien de medewerker als belastingplichtig woonachtig in Noorwegen wordt beschouwd. Het is niet vereist dat het verblijf in Noorwegen van tijdelijke aard is.

Een buitenlander die in Noorwegen werkt en in een EER-land woont, kan als forens worden beschouwd. Als forens heeft men het recht aftrek te vorderen voor meerkosten voor kost, logies en terugreizen bij het werkverblijf in Noorwegen. De buitenlander mag kiezen of hij aftrek wil vorderen voor feitelijke uitgaven of 10% standaardaftrek.

Indien de medewerker de meerkosten voor kost, logies en terugreizen door de werkgever vergoed krijgt, zal dit in principe fiscaal belast inkomen zijn. De medewerker die recht heeft op aftrek voor meerkosten, kan worden aangeslagen volgens de zogeheten nettomethode, die inhoudt dat de dekking van de bijdragen door de werkgever als onbelast voor de medewerker worden beschouwd. De voorwaarde om de dekking van de uitgaven door de werkgever als onbelast te beschouwen, is dat de medewerker als forens wordt gezien en dat de betrokkene tegelijkertijd geen 10% standaardaftrek vordert. De medewerker moet derhalve kiezen of hij liever wil worden aangeslagen volgens de zogeheten nettomethode of dat hij 10% standaardaftrek vordert.

Indien de werknemer gehuwd is, kan ook de echtgeno(o)t(e) recht hebben op standaardaftrek en dit bovendien bij de belastingaangifte vorderen om dit toegewezen te krijgen. Er is geen gelegenheid dat een van de echtgenoten 10% standaardaftrek en de ander feitelijke aftrek vordert.

 

BELASTINGKAART

De belastingbetaler is verplicht zelf een D-nummer en een belastingkaart aan te vragen. Indien de belastingbetaler wordt aangemeld bij SFU (het Centrale belastingkantoor voor buitenlandse aangelegenheden) en niet bij NAV Aa-registeret (het register van werkgevers en werknemers van de NAV (www.nav.no) (zie hieronder), zal de belastingkaart automatisch worden afgegeven op basis van het toegezonden registratieformulier.

Vanaf het inkomensjaar 2014 voert de Noorse Belastingdienst de elektronische belastingkaart in. Dan hoeft de werknemer de belastingkaart niet langer aan de werkgever te verstrekken. De werkgever downloadt de belastingkaart elektronisch voor alle medewerkers. De werknemer zal in december een brief (voorheffingsbericht) van het belastingkantoor ontvangen. Indien de werknemer staat geregistreerd als e-user, zal deze brief elektronisch naar de meldingsbox in Altinn (www.altinn.no) worden gestuurd. In deze brief zal de grondslag voor de berekening van de voorheffing staan. Indien de werknemer ziet dat de grondslag incorrect is, kan net als voorheen om een gecorrigeerde belastingkaart worden verzocht. De werkgever zal dan een bericht ontvangen dat de werknemer zijn belastingkaart heeft gewijzigd.

De werkgever moet alert zijn op de verschillen in de speciale heffingstabellen voor buitenlandse werknemers. Men varieert o.a. met een heffingsplicht van 10,5 maand en een heffingsplicht van 12 maand, verschillen tussen verzekeringsvrijstellingen in Noorwegen, gedeeltelijke vrijstelling en geen vrijstelling, en met in hoeverre de medewerker een standaardaftrek voor buitenlanders kan en moet vorderen of niet. De keuze van belastingkaart zal van grote betekenis zijn voor de medewerker en de werkgever, met name voor wat de werkgeversheffing betreft.

We raden echter als hoofdregel aan dat een belastingkaart zonder standaardaftrek wordt aangevraagd, omdat het in de meeste gevallen gunstiger zal zijn aftrek voor feitelijke kosten, te vorderen, dan wel dat forenskosten die de werkgever vergoedt, worden opgegeven volgens de nettomethode.

 

RAPPORTAGEPLICHT VAN DE WERKGEVER/OPDRACHTGEVER

§ 5-6 van de Noorse belastingaanslagwet geeft opdracht tot rapportageplicht voor opdrachtgevers en werkgevers als ze buitenlandse opdrachtnemers en werknemers hebben. Volgens de rapportageplicht dient zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden, informatie te worden verstrekt over opdrachten/contracten en werknemers die worden ingezet om een opdracht in Noorwegen of op het continentaal plat uit te voeren. Dienovereenkomstig dient binnen 14 dagen te worden gerapporteerd wanneer een opdracht/werkverband is beëindigd.

Het doel van de regels is een overzicht te krijgen van buitenlandse opdrachtnemers en werknemers in Noorwegen en op het continentaal plat, alsmede een grondslag te vormen voor het belastingregister van het Centrale belastingkantoor voor buitenlandse aangelegenheden. Afhankelijk van het type opdracht moeten de gegevens over werknemers worden gezonden aan ofwel het Centrale belastingkantoor voor buitenlandse aangelegenheden (SFU) ofwel het register van werkgevers en werknemers van de NAV (NAV Aa-registeret). De formulieren kunnen ook elektronisch via Altinn worden aangeleverd.

In de volgende gevallen heeft de werkgever een plicht de medewerker aan te melden bij het Centrale belastingkantoor voor buitenlandse aangelegenheden:

Opdrachten en subopdrachten die worden uitgevoerd:

 • Op plaatsen voor bouw- en montagewerkzaamheden in Noorwegen, of
 • Op plaatsen die onder controle staan van de opdrachtgever in Noorwegen of op het Noors continentaal plat
 • Op voorwaarde dat de opdrachtnemer: 
  •     Een bedrijf is dat is gevestigd in het buitenland, of
  •     Een persoon is die in het buitenland woont

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de rapportage van de medewerkers. Er kunnen sancties volgen indien niet aan de rapportageplicht wordt voldaan.

Rapportage van opdrachten en rapportage van medewerkers vindt plaats op een gemeenschappelijk formulier, RF1199.

In de volgende gevallen heeft de werkgever echter de plicht de medewerker bij het NAV Aa-register aan te melden:

 • Buitenlandse werknemers zijn aangesteld bij Noorse opdrachtnemers/opdrachtgevers

De medewerkers moeten dan worden aangemeld op een apart formulier dat is opgesteld door de NAV.

Voor de goede orde wijzen we erop dat de werkgever ook een aantal andere registratie- en rapportageverplichtingen heeft die verband houden met buitenlandse werknemers in Noorwegen. Deze worden echter in dit artikel niet nader besproken.

 
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.