Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Woordenlijst Noors-Engels

Hier vindt u een vertaling van Noorse termen naar het Engels.
RESULTATREGNSKAP INCOME STATEMENT
Driftsinntekter Operating Income
Salgsinntekter Revenue
Andre driftsinntekter Other operating income
Driftskostnader Operating expenses
Beholdningsendring varer i arbeid og ferdigvarer Changes in inventories of work in progress and finished goods
Vareforbruk Raw materials and consunables used
Lønnskostnad Rayroll expenses
Tap på fordringer Loss on receivables
Avskrivninger Depreciation and amortisation expenses
Andre driftskostnader Other operating expenses
Driftsresultat Operating profit
Finansinntekter og finanskostnader Financial income and expenses
Inntekt på investering i datterselskap Income from subsidiaries
Inntekt fra investering i annet foretak i samme konsern Incom from other group entities
Inntekt fra tilknyttede selskap Income from associates
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Changes in merket value of financial current assets
Renteinntekter Interest income
Andre finansinntekter Other financial income
Rentekostnader Interest expenses
Andre finanskostnader Other financial expenses
Ordinært resultat Operating profit before tax
Skattekostnad på ordinært resultat Tax on ordinary result
Ekstraordinær inntekt Extraordinary income
Ekstraordinær kostnad Extraordinary expenses
Skattekostnad på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary result
Årsresultat Profit for the year

 

 

BALANSE BALANCE SHEET
Eiendeler Assets
Anleggsmidler Fixed Assets
Immaterielle eiendeler Intangible assets
Forskning og utvikling Research and development
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights
Utsatt skattefordel Deferred tax asset
Goodwill Goodwill
Varige driftsmidler Tangible fixed assets
Bygninger og tomter Buildings and land
Maskiner, inventar og biler Maschinery, equipment and vehicles
Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets
Investeringer i datterselskap Investment in subsidiaries
Investeringer i andre konsernselskaper Investment in other group companies
Lån til foretak i samme konsern Loan to group companies
Investeringer i tilknyttet selskap Investments in associated companies
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Loans to associated companies and joint ventures
Investeringer i aksjer og andeler Investments in shares
Obligasjoner og andre fordringer Bonds and other receivables
Omløpsmidler Current Assets
Varer Inventories
Fordringer Reiceivables
Kundefordringer Trade receivables
Fordringer på datterselskap Receivables from subsidiaries
Forskudd til leverandører Advance to suppliers
Investeringer Investments
Aksjer og andeler i andre foretak i samme konsern Shares in group companies
Markedsbaserte aksjer Quoted investment shares
Andre finansielle instrumenter Other financial instruments
Kontanter, bankinnskudd Cash and bank deposits
Sum eiendeler Total assets
   
Egenkapital og gjeld Equity and liabilities
Egenkapital Equity
Bunden egenkapital Restricted equity
Aksjekapital Share capital
Overkursfond Share premium reserve
Opptjent egenkapital Retained earnings
Fond for vurderingsforskjeller Reserve for valuation variances
Annen egenkapital Other equity
Gjeld Liabilities
Avsetninger for forpliktelser Provisions
Pensjonsforpliktelser Pension liabilities
Utsatt skatt Deferred tax
Andre avsetninger for forpliktelser Other provisions
Annen langsiktig gjeld Other long term liabilities
Konvertible lån Convertible loans
Obligasjonslån Bonds
Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions
Øvrig langsiktig gjeld Other long term liabilities
Kortsiktig gjeld Current liabilities
Konvertible lån Convertible loans
Sertifikatlån Certificate loans
Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to finacial institutions
Leverandørgjeld Trade creditors
Betalbar skatt Tax payable
Skyldig offentlige avgifter Public duties payable
Utbytte Dividends
Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities
Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities
Sum gjeld Total liabilities
Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities

 

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.