Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Na uw pensionering

De informatie op deze pagina is bedoeld voor mensen die na hun pensionering naar Noorwegen willen verhuizen, met of zonder partner/echtgenoot. Het meenemen van minderjarige kinderen wordt hier niet behandeld. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op. De informatie is afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belastingdienst en het College voor Zorgverzekeraars (CVZ). Aan de informatie en het voorbeeld op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.
WAAR WORDT UW PENSIOEN BELAST
Nederland en Noorwegen hebben in 2013 het belastingverdrag gewijzigd. De wijziging die op 1 januari 2014 is ingetreden  houdt onder andere in dat het heffingsrecht voor pensioenen en vergelijkbare beloningen, evenals lijfrenten (inclusief afkoopsommen) en AOW wordt toegewezen aan de bronstaat. Dit heeft tot gevolg dat alles wat men in Nederland heeft opgebouwd ook in Nederland belast zal worden.

ZORGVERZEKERING
Als men een uitkering of pensioen uit Nederland ontvangt en men woont in Noorwegen, dan heeft men op grond van verdragsregels tussen deze twee landen recht op medische zorg die betaald wordt door Nederland.

Voorbereiding
Bij verhuizing naar Noorwegen moet men vooraf een aantal stappen zetten om van het recht op medische zorg gebruik te kunnen maken.
  1. Informeer vóór de verhuizing de pensioeninstantie.
  2. Informeer vóór de verhuizing ook de huidige zorgverzekeraar. Doe dat zodra de verhuisdatum bekend is.

Als de verhuizing te laat doorgegeven wordt, loopt men het risico dat men niet meteen recht heeft op medische zorg heeft in Noorwegen. Vraag ook bij de zorgverzekeraar naar de gevolgen van de verhuizing voor de eventuele aanvullende verzekering(en).

Taak pensioeninstantie
De Nederlandse pensioeninstantie gaat een bijdrage op het pensioen inhouden voor de medische zorg in Noorwegen. Daarnaast informeert de pensioeninstantie het CVZ (College voor zorgverzekeringen) over de verhuisdatum. Het is dus van belang dat de juiste datum opgegeven wordt.

Taak zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar beëindigt op de verhuisdatum de bestaande zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie. Ook de verzekeraar informeert het CVZ over de verhuizing.

Taak CVZ
Nadat het CVZ bericht over de verhuizing heeft ontvangen, verstuurt het CVZ het verdragsformulier 121 (verklaring recht hebt op medische zorg in Noorwegen) aan u toe. Ga na de verhuizing met het formulier naar het lokale NAV-kantoor in uw nieuwe woonplaats.

Het CVZ stuurt u ook de brochure “Zorgverzekering en verhuizen naar het buitenland” toe.

De partner/echtgenoot zonder eigen inkomen die ook meeverhuist heeft ook een vermelding nodig. Hij/zij zal òf een eigen formulier 121 ontvangen, òf wordt bij u op het formulier 121 vermeld (via HELFO: www.helfo.no). Overleg dit met het CVZ.
Als uw partner/echtgenoot een eigen inkomen krijgt uit Nederland of Noorwegen moet u dit bij de Noorse verzekeraar opgeven. Deze zal dan, met ingang van de start van het inkomen, de inschrijving aanpassen en het CVZ berichten. Als uw partner/echtgenoot dus na een paar maanden gaat werken, dan zal de Noorse verzekeraar uw partner bij het CVZ afmelden. 

Verder zullen alle vragen met betrekking tot  ziektekostenverzekering gesteld moeten worden bij HELFO.

Let op: verhuizing binnen Noorwegen
Verandert men in Noorwegen van adres, moeten de uitkerende instellingen in Nederland en HELFO in Noorwegen hierover geïnformeerd worden. Ook het CVZ dient een adreswijziging te ontvangen. Via de website van CVZ is hiervoor een formulier te downloaden.

PREMIE/BIJDRAGE ZORGVERZEKERING
Men is aan het CVZ een bijdrage verschuldigd voor de medische zorg in Noorwegen. Deze bijdragen worden berekend met behulp van de zogenoemde woonlandfactor. Per EU-/EER-/verdragsland is vastgesteld hoe hoog daar de gemiddelde kosten voor medische zorg per verzekerde zijn. Dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door de gemiddelde kosten per verzekerde in Nederland. De uitkomst daarvan is de woonlandfactor.

Door toepassing van de woonlandfactor is de bijdrage altijd gerelateerd aan de gemiddelde kosten voor medische zorg in Noorwegen van u en/of uw partner/echtgenoot. De woonlandfactor geldt voor alle componenten van de bijdrage Zorgverzekeringswet: de vaste bijdrage en de inkomensafhankelijke bijdragen ZVW en AWBZ.

De woonlandfactor voor Noorwegen is: 1,2666 (2013).

ECHTGENOOT/PARTNER
De meeverzekerde echtgenoot/partner heeft recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van Noorwegen. Nederland vergoedt deze zorg aan Noorwegen.

VASTE BIJDRAGE
Voor zowel uzelf als voor de meeverzekerde partner/echtgenoot bent u een vaste bijdrage per maand verschuldigd x de woonlandfactor van 1,2666. Voor 2013 is die bijdrage € 106,75 per maand.
Voor personen woonachtig in Noorwegen is de vaste bijdrage per persoon dus € 106,75 x 1,2666 = 135,21 € per maand.
De pensioeninstantie zal deze vaste bijdrage(n) inhouden. Ontvangt men meer dan één wettelijk pensioen of uitkering, dan zal de vaste bijdrage alleen worden ingehouden op het eerst toegekende pensioen. Mocht dat pensioen echter te laag zijn om de bijdrage daarvan te kunnen inhouden, dan zal het CVZ zelf de bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

INKOMENSAFHANKELIJKE BIJDRAGE
Voor uzelf bent u daarnaast ook inkomensafhankelijke bijdragen ZVW en AWBZ verschuldigd. Ook deze bijdragen worden berekend met behulp van de woonlandfactor.
 
Bijdrage Zorgverzekeringswet 2013
Als uitgangspunt gelden de percentages die men in Nederland over het inkomen zou moeten betalen:
  • 7,75% (2013) over loon, uitkering en pensioen; én
  • 5,65% (2013) over overige inkomsten.
De bijdrage wordt niet alleen geheven over het inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan de bijdrage in 2013 worden berekend over:maximaal € 50.853. 
 
Bijdrage AWBZ 2013
Ook hier geldt als uitgangspunt het percentage dat men in Nederland over het inkomen zou moeten betalen:
  • 12,65% (2013) over het inkomen in de eerste en tweede belastingschijf (ook al bent u mogelijk niet in Nederland belastingplichtig).

De bijdrage wordt niet alleen geheven over het inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan de bijdrage worden berekend over maximaal € 33.555 indien u geboren bent voor 1 januari 1946 en € 33.363  indien u geboren bent n 31 december 1945.

De pensioeninstantie zal ook uw inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Ontvangt men meer dan één wettelijk pensioen of uitkering, dan zal de inkomensafhankelijke bijdrage worden ingehouden op alle afzonderlijke pensioenen en/of uitkeringen. Het kan daardoor gebeuren, dat men in totaal meer bijdragen heeft betaald dan maximaal verschuldigd. In dat geval zal het CVZ na afloop van het kalenderjaar de teveel betaalde bijdrage uit eigen beweging terugbetalen.

VOORBEELD
Men woont samen met een meerderjarige partner/echtgenoot in Noorwegen. In dit voorbeeld heeft u een Nederlands AOW-pensioen van € 1.000 bruto per maand en heeft u geen andere inkomsten.

 

Bijdrage meeverzekerde
partner/echtgenoot

€ 106,75 x 1,2666

 135,21

De bijdragen voor uzelf

€ 106,75x 1,2666

135,21

Zorgverzekeringswet

€ 1000 x 7,75% = 77,50 x 1,2666

98,16

Bijdrage AWBZ

€ 1000 x 12,65 % = 126,50 x 1,2666

 160,22

Totaal 

 

528,80

 
Hieronder ziet u hoeveel u in dit voorbeeld na uw emigratie meer kwijt bent aan premies.
 

In Nederland zou u betalen

 417,50

In Noorwegen betaalt u

 528,80

Verschil

 111,30

 
NB 1.: In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met eventuele heffingskortingen.

NB 2: de zogenoemde "bijdrage AWBZ" is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt men immers alleen voor de zorg die u in Noorwegen kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de totale factor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

ABP
Krijgt u naast uw ABP-pensioen ook AOW of ANW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)? Dan controleert de SVB jaarlijks of u nog in leven bent. De SVB informeert het ABP indien nodig.

Krijgt u naast uw ABP-pensioen geen AOW of ANW van de SVB, dan stuurt ABP u ieder jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Dat doet ABP omdat ze van buitenlandse gemeenten geen bericht krijgen als iemand is overleden. Zorg ervoor dat u het formulier laat invullen door de Nederlandse ambassade, het Nederlandse consulaat of de burgerlijke stand in Noorwegen. Laat het voorzien van een officiële stempel of verklaring van echtheid.

BRONNEN
75_979542771-1

Sfeervolle vakantiewoning op Solværøyene

Op de eilandengroep Solværøyene ter hoogte van Helgelandskysten is deze sfeervolle vakantiewoning te koop. Een mooie en combinatie van oud en nieuw.

De vakantiewoning heeft drie slaapkamers met in totaal vijf slaapplaatsen. Er zijn twee parkeerplaatsen bij het huis. De kavelgrootte bedraagt 1103 m2. Het huis is oorspronkelijk rond 1900 gebouwd en  tussen 2005 en 2008 gerenoveerd en gemoderniseerd.

Lees meer...

41_2000000-1

Restaurant met bed&breakfast zoekt nieuwe eigenaar

Treungen gjestgiveri is een goedlopend restaurant met cateringservice gelegen in het zuiden van Noorwegen in de gemeente Nissedal. Het restaurant is gebouwd in 1922 in oude stijl en heette vroeger Klevstull hotell.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.