Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Eigen bedrijf en emigreren

Indien u in Nederland woont, hier een eigen bedrijf heeft en in het buitenland gaat wonen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de Nederlandse belastingheffing.
Alvorens de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing te bespreken, geven we eerst aan welke belastingen relevant zijn, de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting.
 
Door: Bart van der Veeken, belastingadviseur.

EENMANSZAAK OF BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Een ondernemer die zijn bedrijf als eenmanszaak voert (dan wel middels een V.O.F., een 'eenmanszaak met verschillende eigenaren') is in feite één met zijn bedrijf. Hij krijgt dan ook in de normale bedrijfsvoering en bij emigratie slechts te maken met één belasting, de inkomstenbelasting. Winst uit zijn eenmanszaak wordt eenvoudigweg belast in Box 1 tegen maximaal 52%.
 
De ondernemer die zijn bedrijf door middel van een besloten vennootschap (BV) voert, ook wel de directeur-grootaandeelhouder (DGA), krijgt met inkomstenbelasting én met vennootschapsbelasting te maken. Winst van de BV wordt belast met vennootschapsbelasting naar tarief van maximaal 25%. De DGA zelf krijgt te maken met inkomstenbelasting: loon uit de BV wordt bij hem belast in Box 1 met maximaal 52% en voordelen uit zijn 'aanmerkelijk belang' in de BV (dat wil zeggen dividend + voordelen bij vervreemding van de aandelen) worden bij hem belast in box 2 naar een vast tarief van 25%.
 
BELASTINGGEVOLGEN BIJ EMIGRATIE VAN DE ONDERNEMER
Als een ondernemer emigreert, is het niet altijd mogelijk of gewenst om het bedrijf in Nederland dan wel elders voort te zetten. Toch zijn er welbeschouwd vier scenario’s te onderscheiden met betrekking tot het bedrijf: voortzetten in het buitenland, voortzetten in Nederland, verkopen of staken.
 
VOORTZETTEN IN HET BUITENLAND: EENMANSZAAK
De ondernemer die zijn eenmanszaak voortzet (opnieuw opzet) in het buitenland, houdt in Nederland op winst uit onderneming te genieten. In het jaar van emigratie vindt door de Nederlandse belastingdienst een fiscale eindafrekening plaats. Vermogensbestanddelen die meeverhuizen worden geacht op het moment van de emigratie te zijn vervreemd voor hun werkelijke waarde, wat kan leiden tot een belastbare winst. Een eventueel gevormde fiscale oudedagsreserve (FOR) valt in beginsel vrij. Dit leidt dus ook tot een belastbare winst, tenzij hiervoor een lijfrente kan worden bedongen.
 
Met betrekking tot die lijfrente en eventueel ander gevormd pensioen legt de Nederlandse Belastingdienst – ter behoud van de fiscale claims – zogenaamde 'conserverende aanslagen' op met betrekking tot de waarde van de lijfrente/pensioen (daar wordt ook nog 20% 'revisierente' bij opgeteld). Voor die aanslagen wordt weliswaar uitstel van betaling verleend, maar mogelijk moet – bij emigratie naar een land buiten de EU – zekerheid worden gesteld voor de invordering ervan. Mochten er 'verboden handelingen' worden verricht met betrekking tot de lijfrente/pensioen (bijvoorbeeld het pensioen wordt afgekocht), dan kunnen de aanslagen worden ingevorderd. Na tien jaar kan de Belastingdienst overigens om kwijtschelding van de aanslagen worden verzocht.
 
VOORTZETTEN IN HET BUITENLAND: BV
Als de emigrerende DGA zijn werkzaamheden vanuit zijn BV in het buitenland voortzet, dan verhuist zijn BV – als hij daarvan enig werknemer is – mee. Deze 'zetelverplaatsing' vindt plaats omdat de BV is gevestigd, daar waar de plaats van leiding is. Op het moment van de zetelverplaatsing van de BV vindt door de Nederlandse belastingdienst een fiscale eindafrekening plaats. De vermogensbestanddelen van de BV worden geacht te zijn vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer.
 
Vaak is er pensioen 'in eigen beheer' gevormd in de BV. Bij emigratie naar een EU-land, Noorwegen of IJsland, kan het pensioen – met toestemming van de Nederlandse Belastingdienst en onder voorwaarden – meeverhuizen zonder dat dit tot een extra heffing leidt. Bij emigratie naar een ander dan de hiervoor genoemde landen vindt een 'strafheffing' plaats in de loonbelasting. Om dit te voorkomen kan worden overwogen de BV in Nederland achter te laten. De gevolgen hiervan komen verderop aan de orde. Aangezien de BV naar Nederlands recht is opgericht, moet deze – ook na de zetelverplaatsing – nog (nihil)aangiftes vennootschapsbelasting blijven indienen in Nederland.
 
Voorts dient de DGA erop bedacht te zijn dat hij in dit geval te maken krijgt met conserverende aanslagen met betrekking tot pensioen, lijfrenten én met betrekking tot zijn aanmerkelijk belang in de BV. Ook voor de laatste geldt dat – mochten er verboden handelingen worden verricht met betrekking tot het aanmerkelijk belang – de aanslag wordt ingevorderd. De Nederlandse Belastingdienst kan na tien jaar om kwijtschelding van de aanslag worden verzocht. Dit komt er feitelijk op neer dat de emigrerende DGA zijn aandelen tien jaar lang niet kan verkopen, althans niet zonder dat dit tot belastingheffing leidt.
 
Overigens blijft de DGA na de zetelverplaatsing van de BV aansprakelijk voor de eventuele belastingschulden van de BV.
 
VOORTZETTEN IN NEDERLAND
Bij voortzetting van de eenmanszaak in Nederland (bijvoorbeeld als het personeel in Nederland blijft of als de onderneming verhuurd wordt) vindt geen fiscale eindafrekening plaats. De emigrerende ondernemer kan wel te maken krijgen met de conserverende aanslagen met betrekking tot opgebouwd pensioen en lijfrenten. De inkomsten uit de eenmanszaak na de emigratie zijn in beginsel in Nederland belastbaar.
 
Wil de DGA de BV in Nederland voortzetten – bijvoorbeeld om afrekening over het eigen beheer pensioen te voorkomen – dan moet de leiding van de BV vanuit Nederland blijven plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door een externe partij de dagelijkse gang van zaken van de BV te laten behartigen en de belangrijke beslissingen te laten nemen. Wat de BV betreft gebeurt er dan niets bij emigratie van de DGA. Wel krijgt de DGA te maken met de conserverende aanslagen met betrekking tot pensioen, lijfrenten en het aanmerkelijk belang in BV. Wederom geldt dat in het geval van verboden handelingen de aanslagen kunnen worden ingevorderd en dat de Nederlandse Belastingdienst na tien jaar om kwijtschelding van de aanslagen kan worden verzocht. Ook nu kan de emigrerende DGA zijn aandelen tien jaar lang niet kan verkopen, althans niet zonder dat dit tot belastingheffing leidt.
 
VERKOPEN
De ondernemer die zijn eenmanszaak verkoopt, realiseert winst uit onderneming die op de gebruikelijke wijze is belast is in Box 1 van de inkomstenbelasting. Voor de gevolgen van emigratie voor de ondernemer verwijzen we naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt met betrekking tot de conserverende aanslagen.
 
Voor het scenario dat de DGA zijn aandelen verkoopt bij emigratie, wordt eventuele verkoopwinst op de aandelen bij hem belast in de inkomstenbelasting in Box 2. De verkoop heeft geen fiscale gevolgen voor de BV, die krijgt slechts (een) andere aandeelhouder(s). Voor de verdere gevolgen van de emigratie voor de DGA zelf verwijzen we naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt met betrekking tot de conserverende aanslagen.
 
STAKEN
De ondernemer die zijn eenmanszaak staakt, realiseert winst uit onderneming die is belast is in Box 1 van de inkomstenbelasting. Mogelijk kunnen hierbij stakingsfaciliteiten worden benut. Voor de gevolgen van de emigratie voor de ondernemer verwijzen we naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt met betrekking tot de conserverende aanslagen.
 
In het geval de activiteiten van de BV worden gestaakt bij emigratie, zal de eventuele winst gerealiseerd met de staking bij de BV worden belast met vennootschapsbelasting. Om helemaal van de BV ' af te zijn' moet deze worden geliquideerd. Dit moet volgens een voorgeschreven juridische weg die een behoorlijke tijd in beslag kan nemen. Als die tijd er niet is zou de (lege) BV ook kunnen worden verkocht. Voor de gevolgen van de emigratie voor de DGA zelf wordt verwezen naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt met betrekking tot de conserverende aanslagen.
 
AFSLUITEND
Te concluderen valt dat een emigratie nogal wat voeten in aarde kan hebben, maar dat de Nederlandse belastingen hier in de meeste gevallen geen direct beletsel voor hoeven te vormen. Om kostbare verrassingen achteraf te voorkomen is het wel altijd raadzaam om vooraf uw situatie helder te hebben én om duidelijkheid te vragen van de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot de te verwachten fiscale gevolgen van de voorgenomen emigratie.
 
BART VAN DER VEEKEN
Bart van der Veeken is (internationaal) belastingadviseur. Bart studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, heeft meer dan 15 jaar (internationale) fiscale ervaring bij grote en middelgrote advieskantoren en is lid van het Register Belastingadviseurs.

drs. G.W.M. (Bart) van der Veeken RB
Belastingadviseur
bart@betaxbright.nl
06 20 01 07 55
www.betaxbright.nl
www.linkedin.com/in/betaxbright
lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

001-10-20-26

Goed onderhouden woonboerderij op 20.000 m2 grond

15-02-2018

Goed onderhouden woonboerderij met vier slaapkamers op 20.000 m2 eigen grond in een landelijke omgeving in het noordwesten van Noorwegen.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.